Strefa Pacjenta | Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych


Informacja


1. Do zadań Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie należy:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym i przepisami odrębnymi;
2) prowadzenie działań związanych z promocją zdrowia;
3) organizowanie oraz udzielanie pomocy i koordynowanie działań w razie klęsk żywiołowych, katastrof i innych masowych akcji na terenie swojego działania;
4) prowadzenie działalności związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową oraz obronnością kraju;
2. Podmiot prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
3. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje:
1) świadczenia zdrowotne w rodzaju ratownictwo medyczne udzielane przez podstawowe „P” i specjalistyczne „S” zespoły ratownictwa medycznego w warunkach pozaszpitalnych każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego polegającego na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagające podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia,
2) świadczeń zdrowotnych udzielanych przez dyspozytorów medycznych,
3) transportu sanitarnego i pomocy doraźnej realizowanej przez zespół transportu sanitarnego typu N,
4) transportu sanitarnego.