Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej


Wstępując w 2004 roku do Unii Europejskiej, Polska stała się automatycznie podmiotem unijnej polityki regionalnej. Polityka ta jest realizowana w okresach wieloletnich. Aktualnie trwa okres programowania obejmujący lata 2007- 2013. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej od 2005 roku.

UE
IIS
Projekt: "Poprawa skuteczności ratownictwa przedszpitalnego poprzez wymianę wyeksploatowanych ambulansów w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym SP ZOZ w Lublinie"
Cztery nowe karetki - szanse na życie rosną

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie zrealizowało projekt pod nazwą "Poprawa skuteczności ratownictwa przedszpitalnego poprzez wymianę wyeksploatowanych ambulansów w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym SP ZOZ w Lublinie", który został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ambulanse zostały wprowadzone do eksploatacji w kwietniu 2010 roku.

Realizacja tego projektu objęła wymianę 4 najbardziej wyeksploatowanych ambulansów oraz zakup 87 sztuk sprzętu medycznego stanowiącego ich wyposażenie. Całkowity koszt zadania to kwota 1 600 000,00 PLN. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 1 360 000,00 PLN.

Zakup ambulansów dokonany został w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Realizowany przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie Projekt, podniesie jakość i standard świadczonych usług medycznych co przełoży się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Lubelszczyzny w zakresie ochrony zdrowia. Zakupione ambulanse pozwolą na zachowanie zasady "złotej godziny" co znacząco wpłynie na obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutki powikłań powstające w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia. Zakup w ramach Projektu nowoczesnych ambulansów pozytywnie wpłynie na wzrost zadowolenia pacjenta, a także przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji w dostępnie ludności małych miast i terenów wiejskich do pomocy przedszpitalnej udzielanej przez wykwalifikowaną kadrę medyczną z wykorzystaniem wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej będącej na wyposażeniu zakupionych ambulansów.
Informacja dotycząca zakończenia realizacji Projektu "Zakup sprzętu medycznego i ambulansów z wyposażeniem dla pogotowia ratunkowego"
Tytuł projektu: "Zakup sprzętu medycznego i ambulansów z wyposażeniem dla pogotowia ratunkowego" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.
Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie 1.3.2 Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia

Projekt realizowany był przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie od 12 grudnia 2005 roku do 27 lipca 2006.
Całkowita wartość Projektu wynosiła 4 076 203,91 zł:

 • 75% wartości Projektu, tj. kwota 3 057 152,9325 zł, sfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej- EFRR w ramach ZPORR,

 • wkład własny to 25 % czyli 1 019 050,98 zł, z czego:

  • Budżet Województwa Lubelskiego dofinansował 654 227,84 zł,

  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna przekazał na rzecz niniejszego projektu 15 000 zł w ramach Umowy Prewencyjnej zawartej z WSPRiTS SP ZOZ w Lublinie, w dniu 24 lipca 2006 r.,

  • WSPRiTS wydatkowała 349 823,14 zł.


  W ramach Projektu zakupiono 12 nowoczesnych ambulansów (przekazanie 4 szt. nastąpiło 23 stycznia 2006r., natomiast następnych 8 przekazano 4 sierpnia 2006 r.) wraz z 36 kompletami sprzętu dla ratowania życia.
  Na 36 sztuk sprzętu medycznego złożyły się:

  • 12 szt. defibrylatorów, które przeznaczone są do wykonywania defibrylacji i kardiowersji,

  • respiratorów przenośnych, akumulatorowych - przeznaczone do prowadzenia oddechu kontrolowanego lub wspomaganego u pacjentów w stanie ciężkim transportowanych ambulansem,

  • pulsoksymetrów- przeznaczone do rejestracji wysycenia tlenem krwi pacjenta.


  Realizowany Projekt pozwolił unowocześnić posiadany tabor samochodowy oraz sprzęt medyczny, czego efektem jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności poprzez skrócenie czasu dojazdu i stosowanie nowoczesnej aparatury medycznej podczas działań na miejscu zdarzenia.
  Jakość usług medycznych z zakresu ratownictwa medycznego, rozumiana jako zapewnienie dostępu do wysokiej jakości ratowniczej opieki medycznej ulegnie poprawie. Zakup nowych ambulansów ze sprzętem medycznym wpłynie na wzrost bezpieczeństwa publicznego mieszkańców w dziedzinie ochrony zdrowia, zaowocuje zmniejszeniem śmiertelności osób znajdujących się w stanach zagrożenia.
Informacja dotycząca zakończenia realizacji Projektu "Szkolenia kierowców z województwa lubelskiego z udzielania pierwszej pomocy"
Informacja dotycząca zakończenia realizacji Projektu
"Szkolenia kierowców z województwa lubelskiego z udzielania pierwszej pomocy"

Projekt "Szkolenie kierowców z województwa lubelskiego z udzielania pierwszej pomocy" współfinansowany został z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu II Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

Termin realizacji:

rozpoczęcie realizacji - 04.05.2005
zakończenie rzeczowe - 31.08.2007
zakończenie finansowe - 30.10.2007

Budżet:
Wartość ogółem: 327 752,43
Dofinansowanie UE 75%: Europejski Fundusz Społeczny 245 814,32
Wkład własny 25%: Krajowy wkład Publiczny 81 938,11

W ramach projektu 3000 osób otrzymało wsparcie, w tym 2151 mężczyzn i 849 kobiet. Formą wsparcia był cykl szkoleń w trakcie których kierowcy zostali zapoznani z najnowszymi wytycznymi i technikami związanymi z ratowaniem ludzkiego życia i udzielaniem pierwszej pomocy. Projekt realizowany był przez Szkołę Ratownictwa Medyczno - Sanitarnego działającą przy WPR SP ZOZ w Lublinie. Skierowany był do kierowców z województwa lubelskiego, którzy chcieli z własnej inicjatywy podnieść poziom wiedzy i kwalifikacji z zakresu ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów medycyny ratunkowej i innych dziedzin związanych z ratownictwem, obejmowały wykłady i ćwiczenia praktyczne na fantomach.
Informacja dotycząca zakończenia realizacji Projektu "Doskonalenie umiejętności ratowniczych lekarzy z województwa lubelskiego"
Informacja dotycząca zakończenia realizacji Projektu
"Doskonalenie umiejętności ratowniczych lekarzy z województwa lubelskiego"

Tytuł projektu: "Doskonalenie umiejętności ratowniczych lekarzy z województwa lubelskiego"
Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
Działanie 2.1 "Rozwój Umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia w regionie" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Nr projektu:
Z/2.06/II/2.1/29/04

Termin realizacji:
01.02.2005 - 31.03.2006

Budżet:
Wartość ogółem: 132 424,40
Europejski Fundusz Społeczny: 99 318,30
Krajowy wkład Publiczny: 33 106,10

Projekt skierowany był do 240 lekarzy z województwa lubelskiego, a jego celem było podniesienie poziomu ich wiedzy i kwalifikacji zawodowych z zakresu ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy. Zostało to osiągnięte poprzez cykl szkoleń, w trakcie, których lekarze zostali zapoznani z najnowszymi wytycznymi i technikami związanymi z ratowaniem ludzkiego życia i udzielaniem pierwszej pomocy. Szkolenie każdej grupy trwało 45 godzin - w tym 23 godziny wykładów i 22 godzin ćwiczeń. Realizacja niniejszego projektu umożliwiła zainteresowanym sprawdzenie i rozwój własnych umiejętności oraz zapewniła odpowiednie materiały dydaktyczne.
Informacja dotycząca zakończenia realizacji Projektu "Zakup sprzętu i aparatury medycznej do wyposażenia ambulansów Pogotowia Ratunkowego w Lublinie"
Informacja dotycząca zakończenia realizacji Projektu
"Zakup sprzętu i aparatury medycznej do wyposażenia ambulansów Pogotowia Ratunkowego w Lublinie"

Tytuł projektu: "Zakup sprzętu i aparatury medycznej do wyposażenia ambulansów Pogotowia Ratunkowego w Lublinie" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.
Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie 1.3.2 Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia

Nr umowy: Z/2.06/I/1.3.2/1425/05/U/12/06
Nr projektu: Z/2.06/I/1.3.2/1425/05

Projekt realizowany był przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie od 7 sierpnia 2006 roku do 20 października 2006.

Całkowita wartość Projektu wynosiła 673 731,20 zł:

 • kwota 494 641,20 zł, sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej- EFRR w ramach ZPORR,

 • wkład własny to 164 880,40 zł, z czego:
  - budżet województwa dofinansował 159 423,40 zł,
  - WSPRiTS wydatkowała 19 666,60 zł.


W ramach Projektu zakupiono:

 • materac próżniowy 4 szt.

 • kamizelka unieruchamiająca kręgosłup z mocowaniem głowy 12 szt.

 • pompa infuzyjna 4 szt.

 • defibrylator 6 szt.

 • kardiomonitor transportowy 12 szt.

 • ssak akumulatorowy 6 szt.

 • worek samorozprężalny dla dorosłych z kompletem masek (razem z dziecięcym 34 szt.)

 • worek samorozprężalny dla dzieci z kompletem masek

 • stacjonarny aparat do mierzenia RR z kompletem mankietów zapasowych 22 szt.

 • szyny wyciągowe 12 szt.

 • torba ratownicza - plecak z kompletem ampularium w różnych rozmiarach 12 szt.

 • komplet - koce izotermiczne wielorazowe w różnych rozmiarach 22 szt/kpl.

 • torba na opatrunki 22 szt.

 • torba reanimacyjna pediatryczna z ampularium 22 szt.

 • butla tlenowa aluminiowa 2,7 l w komplecie z reduktorem z szybkozłączką z kompletem zaworów, kluczy 12 szt.

 • staza automatyczna 22 szt.

 • nożyczki do cięcia wszystkich materiałów 22 szt.

 • moduł - opcja 12 - odprowadzeniowego EKG diagnostycznego do defibrylatora LIFE- PAK 12 4 szt.


Łącznie zakupiono 230 szt. sprzętu aparatury medycznej po przeprowadzeniu procedury przetargowej, w której dostawa podzielona została na III części. W dniu 7 sierpnia 2006 r. została zawarta umowa na dostawę sprzętu i aparatury medycznej do wyposażenia ambulansów Pogotowia ratunkowego w Lublinie (Część I- aparatura medyczna i część II- sprzęt medyczny). Przetarg na część III został unieważniony. Ponownie przeprowadzono postępowanie przetargowe na III część- moduł 12 odprowadzeniowy ekg diagnostycznego do defibrylatora LIFE- PAK 12. Umowę dostawy na w/w sprzęt podpisano w dniu 3 października 2006 r.

Dzięki realizacji zakładanego projektu, WSPR i TS SP ZOZ w Lublinie została wyposażona w niezbędny sprzęt ratowniczy. Było to konieczne do zapewnienia właściwego zabezpieczenia obszaru działania w zakresie ratownictwa medycznego wynikającego z zadań statutowych oraz podniesienia jakości wykonywanych usług medycznych. Posiadany sprzęt, który jest intensywnie eksploatowany i wymaga częstych napraw, został zastąpiony nowym lub o niego uzupełniony. Wzbogacony został również o kolejne zestawy służące do przeprowadzania teletransmisji. Wpłynie to na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, którym udzielana jest pomoc. Ważne jest także to, że nowe wyposażenie karetek zapewni lepsze warunki pracy dla zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego SP ZOZ w Lublinie.