Rada społeczna

Skład

Przewodnicząca:

Gabriela Masłowska

Członkowie:

Tomasz Pitucha

Maciej Domański

Bożena Lisowska

Agnieszka Szymula

Zadania Rady Społecznej

Na podstawie zapisów zawartych w art. 48 ustawy z dnia 8 kwietnia 2015 r. (tj. z 8.12.2017 Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z póź. zm.) do zadań rady społecznej należy:

 1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
  1. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  2. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  3. przyznawania kierownikowi nagród,
  4. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;
  5. (uchylona)
 2. Przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
  1. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  2. rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  3. kredytów bankowych lub dotacji,
  4. podziału zysku,
  5. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  6. regulaminu organizacyjnego;
 3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.